ТЕМА 5

Цели

Подобряване на инициативността и участието в извънкласни дейности

Чрез следните дейности младежките работници ще могат да мотивират младите хора активно да проявяват инициатива и да участват в дейности, например групови дейности, доброволчество, класове, консултиране, събития и др.

Повишете мотивацията и ангажираността

Паралелно с подобряване на тяхната инициативност и активно участие, тази тема се фокусира върху повишаване на мотивацията за сътрудничество и работа в екип сред младите хора.

Дайте възможност на младите хора да изпробват нови области

Често младите хора остават в зоните си на комфорт и се колебаят да изпробват нови неща. Дейностите имат за цел да дадат възможност на младежките работници да подкрепят младите хора в тестването на нови води и изследването на нови неща.

Дигитална платформа за срещи, компютър, лаптоп или таблет, костюми и реквизит, видеокамера или смартфон, стабилна интернет връзка, музика, хартия, моливи, отпечатани снимки, плакат, картон или екран

Моля, вижте подробностите за дейността, за да разберете точно какви материали са необходими за тях конкретно.

Моля, вижте подробностите за дейността, за да разберете какви точно платформи са необходими за тях конкретно.

дейности

Драматизиране на театрална постановка

Чрез примера на Антигона и Креон участниците са мотивирани да участват в активна дискусия и представление, за да изтъкнат своята гледна точка.

70-100 мин

4-15 души

онлайн

Целта е пътят

Участниците са ангажирани в собственото си развитие на представление, като им се предоставя само текст и след това размисъл, за да намерят обратна връзка за своя напредък и ангажираност в процеса.

До 2 часа

2-15 души

лично

Намери своето хоби

Тази дейност се съсредоточава върху мотивирането на участниците да се присъединят към извънкласни дейности извън ежедневието си и да следват поставените цели.

15-60 мин

1-15 души

онлайн

Ангажимент и участие

Използвайки движение, участниците се запознават с това какво означава да водиш група, както и да бъдеш воден от други и как сътрудничеството може да работи в игриво упражнение.

45 мин

Мин. 5 души

онлайн

Това сме ние!

Тази дейност включва упражнения, които се изпълняват извън обучението. Участниците са помолени да направят снимки на различни теми, представящи тях и техния живот, и да създадат обща изложба.

7 дни

8-10 души

адаптивно

Имаме съобщение за вас

Участниците са помолени да се потопят изцяло в своята креативност и инициатива, като създадат идея за хуманитарен проект, разработят структура, визуална идентичност и цели.

60 мин

15-20 души

адаптивно

Драматизиране на театрална постановка

Очаквана продължителност: 70-100 мин. – зависи от участниците

Евентуален брой участници: минимум 4 – максимум 15

Учебни цели:

 • Дайте възможност на участниците да се ангажират и участват
 • Мотивирайте участниците да обмислят и двете страни на аргумента
 • Стремете се към подобряване на креативността и творческите перспективи
 • Помогнете на участниците да отворят и споделят своите проблеми

Необходими материали: Част от дадена пиеса, напр. Антигона от Софокъл https://sites.ualberta.ca/~egarvin/assets/sophocles-antigone.pdf

Компютър, лаптоп или мобилен телефон; Дигитална платформа, напр. Zoom, Webex, MS Teams, Skype или друга подобна.

Описание: Стъпка 1 – Въведение: 10 min

По време на въведението обучителят прави кратък преглед на пиесата Антигона и прочита или разказва откъса (ст. 441-525), върху който групата ще работи, или възлага на двама участници да прочетат частите от Антигона и Креон, в този случай обучителят чете частта от припева.

Стъпка 2: 20 мин.

Групата обсъжда двете страни на спора, конфликта. Разделят се на две подгрупи и всяка подгрупа отива в отделна стая. Там те създават кратък текст, който изразява тяхната гледна точка и позиция. От тях се иска да разделят текста и да съставят малък колективен монолог, а именно така че всеки участник да вземе няколко реплики и да ги изиграе.

Стъпка 3: 15 мин.

Всички участници се връщат към основната зала. Всяка група представя своя колективен монолог. След това има дискусия, разглеждаща гледната точка на всяка група.

Стъпка 4: 15мин.

Всички участници, независимо от групата, към която принадлежат, са помолени да използват тялото си и да създадат индивидуални пози, които изразяват позицията на Креон. Когато всеки участник заеме своята поза, обучителят прави обща екранна снимка. Групата прави същото за гледната точка на Антигона. Двете екранни снимки, които създават две отделни живи картини, се споделят от обучителя и се обсъждат от групата. След това се създава трета жива картина, където всяка група поддържа собствената си позиция. Това също се обсъжда от цялата група.

Стъпка 5 – обратна връзка : 10 мин.

Обучителят моли всеки член на групата да изрази какво от цялата горна сесия ще отнася към собствения си живот. Той задава въпроси, които стимулират размисъл, а именно „Как мислите, че горното упражнение ви помага да общувате?“, „Намирате ли го за ангажиращо?“ и така нататък. След това той/тя кани участниците да посочат какво е привлякло вниманието им, какво са спечелили и искат да запазят като отправна точка от цялата горна процедура, както и да зададат всякакви въпроси, свързани с упражнението.

Целта е пътят

Очаквана продължителност: До 2 часа, зависи от големината на групата. Полезно е обаче да поставите на групите краен срок, за да знаят точно кога трябва да бъде готова сценката им.

Евентуален брой участници: Различен, мин. 2. Няма максимум, тъй като групите винаги могат да бъдат разделени на по-малки групи. Ние обаче препоръчваме група не по-голяма от 15 души.

Учебни цели:

 • Да се ​​чувстваш част от група
 • социално взаимодействие
 • намерете компромиси
 • Получете по-добро разбиране на демократичните процеси
 • Разбирането, че това не е най-добрият вариант за отделния човек, а най-доброто решение за цялата група, което определя колко добре протичат резултатът и процесът
 • управление на времето

Необходими материали: До 3 кратки текста или минипиеса от 2-3 страници (предоставете цифрова и разпечатана версия), костюми и реквизит, видеокамера/мобилен телефон

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Това упражнение е за демократичните ценности / ценностите на възстановителното правосъдие, тъй като групата сама решава за всички елементи на упражнението (текст, разпределение на ролите и т.н.).

Първо се разделят свободно групите, избират се текстове. Групите могат да избират един и същи текст или различни текстове. Групите разработват и представят сценка, като накрая ще обсъдят самия процес.

Стъпка 2: Сега групите се запознават с текста, разработват идеи за постановка, избират роли и репетират.

Стъпка 3: Групите заснемат своите сценки и след това всички заедно гледат видеоклиповете.

Стъпка 4 – Рефлексия: Групата отразява процеса: Какво направихме? Какво работи добре, какво не работи? Кой какво е направил конкретно? Всички ли бяхме еднакво ангажирани в процеса или имаше хора, които доминираха / не можеха да говорят и т.н.? Добре ли беше това за тях самите и за другите хора? Доволни ли сме от резултата (изиграната сценка)? Как решихме проблемите, възникнали по време на дейността?

Полезно е да поставите тези въпроси на дъската, флипчарта и т.н., така че участниците да знаят за какво да говорят по време на кръга за размисъл.

Можете да направите обзора след гледане на видеоклипа или дори да разсъждавате веднъж преди да гледате видеоклипа, и след това отново, след като гледате видеоклипа. Това може да позволи на участниците да погледнат по-отблизо и да се съсредоточат върху различни аспекти/нива.

Ако работите с по-голяма група, тя може да бъде разделена на по-малки групи, така че групите да дават обратна връзка една на друга. Основният фокус винаги трябва да бъде върху това какво могат да научат участниците от процеса на подбор и продуциране.

БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯ: Това е упражнение, ориентирано към процеса, но е ориентирано и към целта, тъй като се създава нещо, което е готово за изпълнение.

Процесът, разбира се, е на преден план, но е необходима определена цел, за да се реализира в крайна сметка: моето поведение винаги оказва влияние върху групата. Ако не можем да постигнем съгласие, не достигаме целта или ако упражненията протичат с неразрешени конфликти, резултатът може да пострада.

Необходими са няколко помещения, външно пространство и т.н., за да се даде на всяка група достатъчно пространство да разработват, репетират и заснемат свободно своята сценка.

Намери своето хоби

Очаквана продължителност: 15-60 мин.

Евентуален брой участници: 1-15

Учебни цели

 • Научаване как се намира информация онлайн
 • Намирането на подходяща социална дейност, която участниците могат да изпробват в живота си след обучението

Необходими материали: Смартфон/лаптоп за всеки участник или (ако е присъствено) поне един компютър

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Обяснете, че в днешно време много полезна информация може да се намери онлайн, включително за социални събития, случващи се наблизо.

Стъпка 2: Обсъдете с участниците дали биха искали да се присъединят към местна танцова група или друга група по изкуства или спорт.

(присъствено): По техен избор, дайте им възможност да танцуват/пеят/нарисуват нещо/и т.н.

Направете обща дискусия за това как са се чувствали, какво им е харесало, докато са изпълнявали дейността.

Стъпка 3: Нека намерят информация за групи/обучения за избраното от тях хоби в населеното място, където живеят – кога и къде се провеждат и дали младежите биха могли да се включат.

Стъпка 4 – Обратна връзка: Насърчете младите хора да предприемат действия – свържете се с организатора на събитието, посетете среща/обучение/урок. Обсъдете как това може да бъде от полза за младите хора и да донесе позитиви в живота им.

Поискайте обратна връзка, след като опитат да се присъединят към местната група/обучение.

Ангажимент и участие

Очаквана продължителност: 45 мин.

Евентуален брой участници: Мин. 5 участници

Учебни цели

 • Подобряване на работата в екип и сътрудничеството
 • Повишаване на взаимното уважение и разбирателство

Необходими материали: Компютър, лаптоп или таблет; интернет; Музика

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Тази дейност ще се извършва чрез Zoom или Skype.

За да започне дейността, водещият избира един човек от цялата група. Избраният човек затваря очи.

Стъпка 2: Докато всички участници мълчат, обучителят избира друг участник, който ще инициира всяко ново движение, така че останалите участници да могат да следват движенията, които той прави.

Стъпка 3: Този, който инициира движението, започва да се движи, преди първите участници да отворят очи. Препоръчително е дейността да не включва звуци (напр. пляскане), тъй като участникът може веднага да разбере кой е (тъй като Zoom и Skype ще преместят този, който издава звуци, точно в предната част на екрана). След като бъде подготвен, първият избран участник ще отвори очите си. След това останалите трябва да познаят кой води цялата група. Водещият участник трябва да промени движението от време на време, за да им даде възможност да познаят.

Това може да се повтори толкова пъти, колкото желаят, като винаги се сменя лицето, което предполага, и лицето, което води.

Стъпка 4 – Обратна връзка: В края на всеки кръг този, който познае кой прави движенията, трябва да сподели с останалата част от групата как се чувства по време на заниманието.

Възможни въпроси:

 • „Как се почувствахте, когато трябваше да познаете лидера?“
 • „Добре ли си сътрудничиха участниците и беше ли трудно да се отгатне?“
 • „Къде има ясни улики кой е бил водещият човек?

Препоръчително е да се направи първи пробен кръг, при който всички избрани участници са с отворени очи, за да се улесни обяснението на инструкциите.

Това сме ние!

Очаквана продължителност: 7 дни

Евентуален брой участници: 8-10 души

Учебни цели:

 • Подобряване на творческите техники;
 • Подобряване на взаимодействието в групата;
 • Подобряване на креативността и средствата за изразяване.

Необходими материали: Хартия, молив / смартфони / разпечатани снимки

Описание: Стъпка 1 – Въведение: При тази дейност участниците работят върху създаването на колективен разказ, като разказват за ежедневието си. Тъй като е последната дейност, целта е да могат да изразят вече натрупаните разсъждения за възстановителното правосъдие в квартала, в който живеят. Ще бъде създадена изложба от фотографии, направени от отделни участници, разказващи за сложността и богатството на живота на всеки от тях.

Всяка група е помолена да работи по конкретна тема (напр.: „училището е мястото, където…“, „времето ми със семейството е…“, „готвенето у дома се прави от…“, „моите приятели и аз обичаме…“,“ специално място в квартала е…“). Организирайте дебат по темата, като събирате и споделяте идеи за нея.

Стъпка 3: Участниците имат една седмица, за да направят снимки (със своите смартфони) по темата. След това тези снимки се разпечатват и се излагат и/или събират на виртуално място.

Стъпка 4 – Рефлексия: Беше ли трудно да се съсредоточите върху значението на зададените теми? Как се чувствахте, показвайки сцени от личния си живот на другите? Можете ли да откриете хоровото усещане за излагане на живота си в публичното пространство?

Намерете място, което е леснодостъпно за хората от квартала, където да покажете снимките.

Имаме съобщение за вас

Очаквана продължителност: 2 часа

Евентуален брой участници: 15 – 20 участника

Учебни цели

 • Идея за създаването на хуманитарен проект за правата на човека;
 • Повишаване на осведомеността по различни теми;
 • Насърчаване на ангажираността и участието на младите хора в местното общество;
 • Развиване на познанията си за правата на човека;
 • Развиване на способността за работ в екип.

Фасилитаторът ще може:

 • Да стимулира творческия дух на участниците;
 • Да накара обучаемите да мислят за възможни действия на ниво общност;
 • Да ги накара да открият колко е важно да принадлежат към определена общност и да се включват.

Необходими материали: Химикалки, цветни моливи, маркер, плакат, картон / или възможно използване на canva като дигитален инструмент, екран, лаптоп

Описание: Стъпка 1 – Въведение: Това е дейност, базирана на представата за създаването на хуманитарен проект за правата на човека. Групата ще трябва да измисли заглавие, лого, да уточни територията, целите и основните действия на проекта.

Стъпка 2:

 1. Групата се разделя на групи от по 3-4 участника в група. Фасилитаторът дава списък с основните човешки права (това може да ги вдъхнови). След това помолете участниците да помислят върху конкретно действие, което биха могли да осъществят в ежедневието си, за да подобрят условията на живот в своя град, квартал или семейство.
  Фасилитаторът подготвя групата за темата за основните човешки права, като обяснява основните етапи на тяхното развитие. Както списъкът с правата на човека, така и обсъждането трябва да им помогнат да намерят вдъхновение. Участникът трябва да предложи теми, които са близки до неговата реалност.
 2. След като си представят развитието на дейността, помолете ги да го представят в цялостен проект, за да го представят на групата в пълен състав.
 3. Предложете им няколко категории за подпомагане изпълнението на проекта: заглавие; лого; територия; цел; предназначение; изпълнение; въздействие…
 4. Групата има 1 час време да създаде проекта.
 5. Групата представя проекта пред цялата група в пълен състав.
 6. В началото на дейността представете правата на човека на цялата група. Това ще позволи на участниците да получат вдъхновение.

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Стъпка 4 – Рефлексия

 • Хареса ли ви работата в група?
 • Какви бяха трудностите?
 • Научихте ли нови неща?
 • Какво ви хареса най-много?
 • Какво ви хареса най-малко?
 • Какво ще бъде въздействието, което бихте искали да видите?
 • Попитайте ги дали възнамеряват да прилагат действията, които са предложили в ежедневието си.

Вдъхновен от проект по Erasmus+ “Drop In”

Искате ли да знаете вашето ниво на дигитална компетентност? Намерете оценката на компетентността тук!